Kunst, kultur og kristendom

Billede af Mads Rykind-Eriksen

Mads Rykind-Eriksen

Forstander og cand.mag. i historie og filosofi
Billede af Erik Lindsø

Erik Lindsø

Journalist, foredragsholder og forfatter

4. oktober - 10. oktober

Højskoleuge om troens aftryk i dansk åndsliv. I samarbejde med Kristeligt Dagblad.

Før sang man roligt salmer
i fattet tro på Gud.
Men gammel enfold falmer
som løv og slettes ud
i denne jævndøgnstid,
hvor hjerterne er delte
og med sig selv i strid.
Ole Wivel, Højskolesangbogen nr. 165.

Vi lever i en tid, hvor den mest sikre konstant hedder forandring, og vi derfor skal være omstillingsparate, kompetenceudrustede og robuste for at holde os på omgangshøjde med udviklingen. Samtidig gør globalisering, indvandring og klimaproblemer, at meget lidt føles stabilt. I denne konstante opbrudskultur står kirken som en pæl ned gennem vores kultur, vi som samfund og i vores selvforståelse kan læne os op af.

Kirken er den ældste kulturinstitution, vi har, og med sine ritualer repræsenterer den et åndehul af langsomhed og uforanderlighed, stilhed og genkendelighed, sinds ro og sjæls dybde.

På kurset afdækker vi nogle af troens aftryk i det åndsliv, der gennem århundreder har været med til at forme vores måde at forstå os selv og vores samfund på.

Når man spørger til et andet menneskes tro, åbner man ikke alene dets tanker om livet, døden, kirken og Gud, man åbner hele dets sjæleliv. Man kommer derind, hvor det handler om at finde og skabe mening med livet. Derfor har troen altid sat sig aftryk i litteratur og filosofi, musik og sang, kunst og arkitektur, videnskab og historie.

Mød bl.a. professor Peter Lodberg, der svarer på spørgsmålet: Hvad er tro? Teolog Aage Augustinus, der fortæller om Grundtvigs betydning i dansk åndsliv. Lektor i teologi David Bugge, der med afsæt i Martin A. Hansens “Løgneren” fortæller om svig og kærlighed. Filosof Peter Aabo Sørensen, der med hjælp fra Augustin, K.E. Løgstrup og Hannah Ahrendt reflekterer over forskellen på tro og forståelse. Historiker Torben Svendrup, der tager os med ind i kalkmaleriernes univers. Rektor Jens Ole Rasmussen Brinth, der belyser musikkens betydning for kirke og tro. Frimenighedspræst Mette Geil, der fortæller om traditionen for fri- og valgmenigheder, og hvorfor vi har dem.

Glæd dig endvidere til koncert med Den Danske Salmetrio, en heldagstur til Flensborg og Hedeby og en halvdagstur til Brøns, Ballum og Vadehavet.

I samarbejde med Kristeligt Dagblad.

Kursusværter

 • Mads Rykind-Eriksen, forstander, cand.mag. i historie og filosofi.
 • Erik Lindsø, lærer, forfatter og foredragsholder.
 • Pia Dahl, cand.pæd. blokfløjtenist, organist, foredragsholder og dirigent.

 

Medvirkende

 • Peter Lodberg, professor, dr.theol. ved Aarhus Universitet. Tidligere studieleder og afdelingsleder på den teologiske uddannelse ved Aarhus Universitet. Master of Theology fra University of Nottingham, England, tildelt Aarhus Universitets guldmedalje 1986. Lic.theol. i 1993. Doktorafhandling 2010.
 • David Bugge, lektor i teologi ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a. arbejder med forholdet mellem litteratur og kristendom.
 • Aage Augustinus, cand.mag. i historie og kristendomskundskab, foredragsholder og fhv. højskoleforstander og præst.
 • Mette Geil, cand.theol. og frimenighedspræst ved den grundtvigske frimenighedskirke i Rødding.
 • Hasse Nelleberg Jørgensen, provst ved Helligåndskirken i Flensborg.
 • Peter Aabo Sørensen, undervisningsadjunkt på Aarhus Universitet, han forsker bl.a. i K.E. Løgstrups tænkning, ofte med udblik til Søren Kierkegaard.
 • Jann Sjursen, fhv. folketingsmedlem, minister og formand for Kristendemokraterne. Efter sin politisk karriere har Jann Sjursen været generalsekretær i en NGO, der arbejder med international nødhjælp og udviklingsarbejde. Senest har han været formand for Rådet for Socialt Udsatte.
 • Den Nye Salmetrio – Anette Buonaventzen: vokal, Pojken Flensborg: piano og orgel.
 • Ulrik Bust: saxofon. Alle tre er uddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium.
 • Torben Svendrup, historiker, ph.d., lektor ved Københavns Universitet, TV-vært, forfatter.
 • Else Kirsten Ehmsen, pianist og korleder. Har i mange år optrådt sammen med Jens Rosendal, hvor hun har akkompagneret til hans sange og salmer.
 • Jens Ole Rasmussen Brinth, rektor ved Sjællands Kirkemusikskole.

Søndag den 4. oktober
Kl. 15.00: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst og introduktion til ugen v/ Mads Rykind-Eriksen og Erik Lindsø.

Kl. 19.30-21.00: “Hvad er tro?” v/ Peter Lodberg.
Tro sætter sig som spor – i kunsten, i verden og i livet. Den fodrer vores samvittighed og hjælper os til at sætte en etisk retning. Troen er ikke kun noget indre i vores sjæl, hjerte eller hjerne. Den sætter sine aftryk i bygninger, ritualer, landskaber og institutioner. Vi kan ligefrem tale om troens geografi, billeder, tider og steder.

Mandag 5. oktober
Kl. 9.00: “Morgenstund har guld i mund”. Morgensang om Grundtvig og livsglæden v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-12.00: ”Mennesket er et guddommeligt eksperiment af støv og ånd. Grundtvigs betydning i dansk åndsliv” v/ Aage Augustinus.
Grundtvig, står der på 35 vejskilte i Danmark, og “den gamle” citeres hyppigt i alle mulige sammenhænge. Han var folkelig, og hans betydning for dannelse, religion, højskoler, danskhed og velfærdsstat kan ikke overvurderes. Grundtvig er uden tvivl den person, der mere end nogen anden har haft størst betydning for dansk kultur og åndsliv de sidste 200 år. Hans betydning for eftertiden har været utrolig vidtrækkende – langt mere vidtrækkende end de kredse og bevægelser, der kalder sig grundtvigske. Såvel kristeligt som folkeligt brød han nye veje. Hans udgangspunkt var et opgør med det dominerende, negative syn på mennesket, som især var præget af Martin Luther. Det førte til en grundlæggende revurdering af hans forståelse af kirke og kristendom og dannede grundlaget for hans tanker om højskole og folkelig oplysning. Hans mytologiske kraft er stadig stor. Så stor, at præsident Barack Obama nævnte ham i en tale i 2006.

Kl. 13.00-13.45: Rundvisning v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 14.00-16.30: ”Løgneren – om svig og kærlighed hos Martin A. Hansen” v/ David Bugge.
Martin A. Hansens roman “Løgneren” er ikke blot en af de bedst solgte danske romaner nogensinde. Bogen er tillige en nøgle til forståelsen af forfatterens syn på kærlighed, digt og løgn. Med udgangspunkt i beretningen om Johannes Vig, hvis navn man ikke skal sige for hurtigt, og med udblik til det øvrige forfatterskab, vil foredraget vise løgnens forskellige omkostninger. Men det vil også løfte sløret for, hvordan løgnen undertiden kan indtage en positiv rolle, når den stilles i kærlighedens tjeneste; dette gælder også på troens felt. Foredraget bliver holdt i en let tilgængelig form og forudsætter ikke, at man har læst Martin A. Hansen.

Kl 19.30-20.45: “En frimenighed, hvad er det – og hvorfor?” v/ Mette Geil.
Rødding Frimenighed er en grundtvigsk frimenighed, grundlagt som den første sønderjyske frimenighed som reaktion på de begrænsninger, danske menigheder og præster i Sønderjylland blev pålagt i årene efter 1864. Den 30. juni 1874 blev Cornelius Appel ordineret som frimenighedens første præst. Som kirkerum brugte man i mange år den tidligere gymnastik- og mødesal på Rødding Højskole, indtil man i1909 indviede sin egen kirkebygning med Johannes Magdahl Nielsen som arkitekt. Rødding Frimenighedskirke er højskolens nabo, og det er her Mette Geil er præst. Hun fortæller historien om kirken og dens rolle. Men også om hvorfor vi har fri- og valgmenigheder i Danmark, og om hvad forskellen er på sognekirker, frimenigheder og valgmenigheder.

Tirsdag den 6. oktober
“Kristendommens komme”. Heldagstur til Flensborg, Slesvig og Hedeby
Kl. 7.15: Morgenmad.
Kl. 8.00-18.00: Vi sætter kursen mod Sydslesvig. I Flensborg gør vi stop ved Helligåndskirken, en af det danske mindretals kirker. Vi synger morgensang i kirken, og provst Hasse Neldeberg Jørgensen fortæller om Bjørn Nørgaards udsmykning af kirken, som blev indviet i 2013. Fra Helligåndskirken tager vi til Ansgar Kirke, den anden af de danske kirker i Flensborg. Her vil pastor Merethe Neldeberg Jørgensen fortælle om kirken og den nye dansk-tyske salmebog.
Fra Flensborg kører vi længere sydpå til Slesvig. På vejen passerer vi Helligbækken, hvor Harald Blåtand efter legenden blev døbt. I Hedeby vandrer vi på halvkredsvolden med udsigt over Slien og området, hvor Ansgar byggede sin kirke. Efterfølgende får vi historien uddybet på Vikingemuseet Haithabu, som rummer alle de arkæologiske fund fra udgravningerne i Hedeby. Turledere: Mads Rykind-Eriksen, Erik Lindsø og Pia Dahl.

Kl. 19.30: “Tonen fra himlen. Salmer fra Grundtvig til Kim Larsen” i Rødding Frimenighedskirke v/ Erik Lindsø og Pia Dahl.
Vi dykker ned i Højskolesangbogens nye og gamle salmer, og præsenterer nogle, som måske kommer med i den nye Højskolesangbog. Hvad er forskellen på en sang og en salme? Johannes Møllehave har engang svaret, at “en salme i høj grad tager hensyn til ur, religion og almanak … og det danske landskab blander sig i synerne”. Salmer rammer dagen ind, lovpriser skaberværket og guddommeliggør livet.

Onsdag den 7. oktober
Kl. 9.00: “Så selv en sten kan blomstre.” Morgensang v/ Erik Lindsø.
Kl. 9.40-12.00: ”Du skal tro, du er noget – Augustin, Løgstrup og Hannah Arendt” v/ Peter Aabo Sørensen.
En forklaring er typisk en afgrænset og præcis redegørelse eller fremstilling. Men med tro er det anderledes – tro er mere åben og omfattende. Foredraget vil – med inddragelse af centrale tænkere som Augustin, Løgstrup og Hannah Arendt – undersøge forholdet mellem tro og forståelse nærmere – herunder en belysning af tænkningens betydningsfuldhed. Vil du tro, må du tænke.

Kl. 14.00-16.30: “Kristendom og omsorg. Kristendommens og kirkens betydning for udviklingen af velfærdssamfundet” v/ Jann Sjursen.
Kristendommen har historisk set haft stor betydning for samfundsudviklingen herhjemme, ikke mindst for udviklingen af den omsorg, som blev en sokkel i opbygningen af velfærdsstaten. Institutioner og meget frivilligt arbejde er rundet af det kirkelige og har den dag i dag sine rødder her. Jan Sjursen har i mange år arbejdet blandt de mest udsatte borgere. Han trækker de historiske linjer i omsorgsarbejdet op, og perspektiverer dem ind i nutiden. Når det gælder fremtiden: Hvad betyder den stigende sekularisering for vores måde at tænke omsorg og velfærd på?

Kl. 19.30: “Tonen fra himlen”. Koncert med Den Nye Salmetrio i Rødding Frimenighedskirke.
Den Nye Salmetrio præsenterer en række nye salmer i spændende arrangementer med undertoner af både jazz og pop og med masser af solistiske indslag. Anette Buonaventzen har sunget professionelt i 20 år i både danske og internationale sammenhænge, med bigbands og symfoniorkestre. Ulrik Bust har primært beskæftiget sig med rock, pop, blues, soul og rock, Pojken Flensborg har spillet i en lang række jazzsammenhænge; han er også uddannet som organist og ansat ved Uldum Kirke.

Torsdag den 8. oktober
Kl. 9.00: ”Sorrig og glæde de vandre til hobe.” Morgensamling v/ Pia Dahl.

Kl. 9.40-12.00: ”Når ræven vogter gæs. Om kalkmalerier” v/ Torben Svendrup.
Dagens foredrag er et PowerPoint-foredrag, hvor vi skal se omkring 100 eksempler på middelalderlige kalkmalerier. Kalkmalerierne fra senmiddelalderen er på mange måder bøndernes stemme. Det er naturligvis religiøs kunst, men samtidig er billederne en kilde til bondens tanker om livet og døden, angsten for Lucifer og troldkællinger, konflikter med stormænd og med kirken. Det er derfor ikke forbavsende, at kalkmalerierne fortæller deres egen historie om den danske reformation. Det er en lidt anden historie, end den som de skriftlige kilder fortæller. Vi vil i foredraget møde kritik at reformatorenes holdninger f.eks. i forhold til utroskab og sex i almindelighed.

Ekskursion til Brøns Kirke, Ballum og Klægager
Kl. 12.45-18.30: Vi kører sydpå til Brøns Kirke, hvor vi hører om kirkens kalkmalerier og kalkmalerier generelt. På denne tur har vi glæde af Torben Svendrups ekspertise – han har forsket specifikt i Brøns Kirke. Derfra går turen videre til Ballum, hvor vi går en tur i den lille landsby, hvis smukke gamle marskhuse ligger fuldstændig intakt rundt om den store middelalderkirke. Vi fortsætter hen over marsken og ud til Vadehavet, inden vi kører til Klægager – Den Gamle Digegreves Gård, hvor vi drikker kaffe, inden vi overlader scenen til Erik Lindsø, som fortæller om tekstforfatter Jens Rosendal under titlen ”Troen er ikke en klippe”. Ved klaveret sider Else Kirsten Ehmsen, som i mange år har akkompagneret Jens Rosendal. Turledere: Mads Rykind-Eriksen, Erik Lindsø og Pia Dahl.

Kl. 19.30: ”Hvor ordene ikke rækker, tager tonerne over. Kirken og musikken” v/ Pia Dahl.
Musik og åndsliv hører uløseligt sammen, og der har i århundreder været en frugtbar treenighed mellem kirke, tro og musik. I foredraget tager vi rejsen fra den gregorianske sang, som med den katolske kirke forenede Europa i middelalderen, videre over Luther som musiker til Grundtvigs betydning for salmemelodierne i 1800-tallet. Vi slutter med Søren Kierkegaards forhold til Mozart og hans opera ”Don Juan”. Hvad har musikken betydet op gennem historien? Hvad er det, musikken kan udtrykke, som rækker ud over det talte ord?

Fredag den 9. oktober
Kl. 9.00: “Morgenstund har guld i mund.” Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40–12.00 “Salmedigtning og kirkemusik” v/ Jens Ole Rasmussen Brinth.
Melodierne til salmerne forstås ofte som kirkemusik. Nogle melodier har imidlertid ikke i udgangspunktet været tiltænkt kirkeligt brug, og helt overordnet har diskussionen om, hvad der er ret og godt melodistof til brug for salmesang, til alle tider været et varmt diskussionsemne. Der er på den baggrund basis for generelle overvejelser over, om der kan sætte lighedstegn mellem Musikken i kirken og Kirkemusik. Følger musik komponeret til kirkeligt brug den generelle stilistiske udvikling inden for musikken? Holder den fast ved traditionelle kirkemusikalske former og instrumentvalg? Hvorfor er orglet det centrale instrument, og skal det nødvendigvis blive ved med at være det?

Kl. 14.00-16.00: ”På opdagelse i Ingemanns land. B.S. Ingemann i fortælling og sang” v/ Erik Lindsø.
B.S. Ingemann har skrevet nogle af de smukkeste og mest hjertegribende salmer og sange i dansk poesi, som er uomgængelige sokkelstene i vores kulturelle dannelse. Samtidig har Ingemanns digtning haft afgørende betydning for vores nationale og religiøse selvforståelse. Derfor er kendskab til Ingemann nødvendigt for en forståelse af, hvad det vil sige at være dansk. Ingemanns morgen- og aftensange blev til i et tæt samarbejde med komponisten Weyse – sange dedikeret til fattige børn på et børneasyl. Ingemann (1789-1862) er født på Falster, men Sorø blev stedet, hvorfra hans forfatterverden gik – sammen med sin elskede Lucie. Ingemanns sange gjorde ham folkekær allerede i samtiden. På sin 70-årsdag fik han i gave et guldhorn af danske kvinder, som beundrede ham.

Kl. 16.30-17.30: “Nu falmer skoven”. Sang under kirketag i Rødding Frimenighedskirke.
Det er blevet en tradition i Rødding, at ugen rundes af med en sangtime i den grundtvigske frimenighedskirke. Byens befolkning tropper op, og vi er inviteret med. Folk fra byen eller de inviterede står på skift for sangtimen. Denne gang er det Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 19.00: Afslutningsmiddag og festaften.
Kl. 21.00: Koncert med Pia Dahl.

Lørdag den 10. oktober
Kl. 9.00: “Gå da frit enhver til sit”. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

Pris: 5.075 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse)

5.575 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding her eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.